Gå till innehållet

Hyresvillkor – Fintraveller.com

Dessa villkor gäller för hyresavtalet för husbilen/campingfordonet som hyrs genom tjänsten Fintraveller.com mellan Raita Capital Oy och kunden. Ägare och uthyrare av tjänsten Fintraveller.com och bilarna är företaget Raita Capital Oy (3173947-3).

När kunden hyr en husbil genom tjänsten www.fintraveller.com betalar han hyran, bokningsavgiften och accepterar samtidigt dessa hyresvillkor med en stark legitimation som bekräftar uthyrningen av bilen. Därefter är hyran bindande och kan inte sägas upp utan tvingande anledning.

1. Avtalsslutande parter

Följande villkor gäller mellan uthyraren, Raita Capital Oy (Heinäsuontie 6, 37830 Akaa) FO-nummer: 3173947-3 och den som hyr bilen/kunden. Försäljnings-/leasingavtalet skapas mellan kunden som hyr bilen och företaget Raita Capital Oy som äger bilen. Biluthyrningsföretaget ansvarar för uthyrarens alla åtaganden i samband med uthyrningen.

2. Leveransvillkor och retur av fordonet

a) Uthyraren överlämnar fordonet städat vid den reserverade tiden, fulltankat, utrustat och klart för användning i alla avseenden till kunden i början av uthyrningen. Dessutom ger uthyraren kunden en bruksanvisning/introduktion av bilens funktioner innan överlämnande av bilen.

b) Platsen för upphämtning och återlämning av bilen är Heinäsuontie 6, 37830 Akaa. Avhämtning och återlämningsdatum för bilen avtalas alltid separat och bilen återlämnas alltid till ovanstående adress. Avhämtnings- och returtiderna för bilarna är specifika för fordonet och kan ses av kunden vid bokning i onlinetjänsten. En förseningsavgift på €100,00 kommer att debiteras kunden för att returnera fordonet för sent.

Det är inte möjligt att förvara egen bil vid upphämtningsstället, det finns en allmän gratis parkeringsplats inom gångavstånd där du kan parkera din egen bil vid behov på egen risk.

c) Hyrestagaren förbinder sig att lämna tillbaka bilen till uthyraren vid leasingavtalets upphörande på avtalad leveransplats/företagsplats inom avtalad tid. Uthyraren ansvarar inte för väderförhållandena, men kunden måste reservera tillräckligt med tid för att lämna tillbaka bilen i tid, med hänsyn till väderförhållandena.

d) Fordonet besiktigas vid början och slutet av hyresförhållandet av uthyraren.

e) Om kunden inte lämnar tillbaka fordonet vid utgången av hyresperioden och en förlängning av hyresavtalet inte har avtalats med uthyraren kommer ärendet att polisanmälas och kunden måste ersätta uthyraren för det stulna fordonet, bedrägeri och avtalsbrott av fordonets verkliga värde + 50 % och kommer att hållas straffrättsligt ansvarig om fordonet inte återlämnas .

f) Förlängning av hyrestiden är möjlig om bokningssituationen tillåter det och det måste avtalas med uthyraren från fall till fall. Reservationsstatusen kan ändras under bokningen och förlängning av hyrestiden ska göras så snart som möjligt, gärna per telefon.

g) Uthyraren har rätt att inte överlåta bilen om det visar sig att kunden inte är kapabel att använda fordonet i enlighet med hyresvillkoren. Kunden ansvarar för att den som kör bilen har ett giltigt B-körkort och har tillräcklig erfarenhet och körskicklighet för att använda bilen på rätt sätt och säkert.

h) Hyresgästens körkort/personuppgifter kontrolleras innan bilen överlämnas till hyresgästen.

j) Hyresgästen ska fylla på bilens dieseltank innan han lämnar tillbaka bilen vid hyrestidens slut.

h) Fordonet återlämnas alltid, städat invändigt, i samma rena skick som det var när det överlämnades till kunden. Dessutom ska bilen vara fulltankad, toalettpatronen och gråvattentanken tömda och intakta i alla avseenden samt utrustningen/utrustningen förvarad, som ingår i bilens utrustning. Om bilen måste städas och ozoniseras på grund av hyresgästens stökiga och slarviga beteende debiteras en extra avgift på €300,00.

3. Hyresperiod & hyresavtal

a) Minsta hyresperiod är alltid tre dagar och alla uthyrningar görs elektroniskt via tjänsten www.fintraveller.com .

Kunden reserverar hyrestiden i förväg och hyresavtalet är slutgiltigt bekräftat när kunden betalar hyran och 300€ boknings-/depositionsavgiften i samband med bokningen och accepterar hyresvillkoren genom tjänsten www.fintraveller.com . Depositionen på 300 € återbetalas till kunden i slutet av hyran.

b) Åtgärder relaterade till att ta bilen i bruk ingår i hyresperioden. Fakturering för hyresperioden sker enligt reserverad tid och ingen återbetalning utgår till kunden även om kunden lämnar tillbaka fordonet innan hyrestidens utgång.

c) Förlängning av hyrestiden mitt i hyresperioden kräver att fordonet är tillgängligt. Hyrestiden måste förlängas innan den ursprungliga hyresperioden löper ut. Reservationsförlängningen debiteras enligt prislistan som om det vore en separat ny reservation.

d) Driftkilometer av fordonet under hyresperioden. Bilen är reserverad för 1 500 körkilometer per hyrvecka och kortare uthyrning. För ytterligare kilometer kommer kunden att debiteras 0,25 €/km retroaktivt .

e) Kunden undertecknar/accepterar hyresavtalet för den reserverade hyresperioden genom tjänsten fintraveller.com och betalar hyran vid bokningstillfället.

4. Användning av fordonet och användningsbegränsningar

a) Underhåll. Uthyraren sköter det periodiska underhållet av bilen på lång sikt. Den hyrande kunden ansvarar dock för bilens dagliga underhåll, städning och övergripande dagliga underhåll under hela hyresförhållandet. Daglig service och underhåll innefattar till exempel;

- Tanka bilen

- Tillsätt vatten

- Tömning av toalettkassetten,

- Tömning av gråvattentanken

- Lägger till AD-blå lösning

- Upprätthålla renlighet i bilens inredning, rengöring & tvätt

- Övervaka och fylla på mängden kylvätska och spolarvätska vid behov

- Övervaka mängden olja och tillsätta den vid behov

- Övervaka och reagera på bilens varningskoder/indikatorer omedelbart

- Däcktryckskontroll och öka/minska vid behov.

b) Kunden är skyldig att ta hand om fordonet liksom en noggrann person sköter sitt eget samt att iaktta särskild omsorg och försiktighet vid körning. Kunden förbinder sig att endast använda fordonet på avsett sätt. Vid störning eller olycka ska larmcentralen och uthyraren snarast underrättas omedelbart.

c) Kunden förbinder sig att köra bilen själv och får inte låta den köras av tredje man.

d) Återuthyrning av bilen är strängt förbjudet.

e) Det är förbjudet att använda fordonet för illegala ändamål, tävlingar, körlektioner och körning på is.

d) Om bilen lämnas obevakad ens för ett ögonblick måste den låsas.

f) Uthyraren ansvarar inte för böter om trafiksäkerheten överträds/hastigheten överskrids under körning av bilen.

g) Uthyraren ansvarar inte för vägtullar, färjeavgifter, parkeringsavgifter etc., merkostnader som uppstår under resan som kan uppstå vid användning av bilen under resan. Dessa kostnader står hyresgästen för och de kan faktureras retroaktivt om företaget som hyrt bilen faktureras för dem i efterhand.

h) Rökning i fordonet är strängt förbjudet. Om kunden inte följer detta förbud har hyresvärden rätt att debitera böter på 500,00 € för avtalsbrott.

i) Om maskinen går sönder, erbjuder uthyraren inte hyrestagaren ett reservfordon i stället för det trasiga under hela reparationens varaktighet, utan försöker reparera skadan så snabbt som möjligt och lämna tillbaka samma reparerade fordon till hyrestagaren så fort som möjligt.

5. Resa med fordon utomlands

a) Att resa med bil utanför Finlands gränser är tillåtet mot en extra avgift. Hyrestagaren informerar även uthyraren om rutt-/destinationsländerna i förväg och begär deras godkännande.

b) Det är tillåtet att resa med bil i Norden, EU- och EES-länderna, Schweiz och Liechtenstein. Resor till Island och Storbritannien är inte tillåtna.

c) Att resa till Ryssland och Vitryssland med bil är strängt förbjudet under alla omständigheter.

d) Hyresgästen svarar på egen bekostnad för alla extra resekostnader som kan uppstå vid utlandsresor, såsom t.ex. vägtullar, färjeavgifter m.m.

e) Utöver hyran kommer uthyraren att debitera hyresgästen separat för de kostnader som uppstår till följd av det gröna kortet.

f) Den finska trafikförsäkringen gäller automatiskt i de nordiska länderna, EU- och EES-länderna samt Schweiz och Liechtenstein.

6. Husdjur

a) Endast hundar är tillåtna i bilar som är reserverade för dem mot en extra avgift på 10 €/dag. Uthyraren har dock rätt att vägra ta in ett husdjur i bilen efter att hyresavtalet tecknats, om det finns anledning att misstänka att djuret är till fara för bilens ytor och kan orsaka skada där. I detta fall kommer den extra avgift som tas ut för husdjuret också att återbetalas till kunden.

b) Andra husdjur än de som avtalats i förväg får inte tas in i bilen.

c) Hyresgästen är ansvarig för ersättning för eventuella skador orsakade av husdjur och de kommer att samlas in från den betalda 300,00 € depositionen om de inträffar. Om skadorna överstiger 300,00 € har det överskjutande beloppet rätt att driva in mot kvitton från hyresgästen även i efterhand.

d) Bilförsäkringar täcker inte skador på bilutrustning/ytor orsakade av husdjur.

7. Kundens ersättningsskyldighet

a) Kunden är skyldig att ersätta skador som orsakats på fordonet och dess utrustning under hyrestiden, som minimum, självriskdelen av helförsäkringen och hela skadan, om fordonets egen försäkring eller t.ex täcker inte skadan. Självrisken för en helförsäkring är 1 200,00 € för trafikolyckor vid kollisioner och 200,00 € för andra trafikolyckor. Skador som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet ska alltid ersättas fullt ut och kan även leda till straffansvar.

Dessutom är kunden också skyldig att ersätta de kostnader som orsakas av stilleståndstiden. Om kunden förskingrar det hyrda fordonet utan att lämna tillbaka det och därmed gör sig skyldig till bedrägeri måste kunden ersätta fordonets verkliga värde + 50 % för avtalsbrottet.

b) Om kunden orsakar skada på annat fordon, förbinder sig kunden att betala den skada som orsakats den andra parten i den mån trafikförsäkringen inte täcker det. Som minimum betalar kunden självrisken.

c) Kunden är ansvarig för alla civilrättsliga och straffrättsliga juridiska och officiella avgifter som uppstår vid användning av bilen, såsom fortkörningsböter och trafikböter samt avgifter för parkeringsöverträdelser. Om kunden inte betalar böterna, det civilrättsliga eller straffrättsliga åtalet med sin originalfaktura, har uthyraren rätt att meddela kundens uppgifter till betalaren av bötesbeloppet, civilrättsligt eller brottsligt åtal.

d) Kunden är skyldig att ersätta städ- och städkostnaderna på grund av ovanlig nedsmutsning av fordonet, om de visar sig vid slutbesiktningen av bilen. Uthyraren har rätt att ta ut en avgift på 200 € för slutstädning/kontraktsbrott, som dras av från den deposition på € 300,00 som betalas av kunden.

e) I fall av nyckelförlust kommer uthyraren att debitera kunden €300,00 i ersättning för kostnaderna för att beställa en ny nyckel.

f) Om skadan som orsakats på fordonet eller uthyraren är en följd av kundens uppsåtlighet, grov vårdslöshet, användning av fordonet påverkat av alkohol eller andra berusande ämnen, eller användning av fordonet på ett förbjudet sätt, eller för att kunden har annars väsentligt brutit mot villkoren i detta avtal är kunden skyldig att ersätta skadan i sin helhet. Kunden är befriad från ersättningsskyldighet om uthyraren får full ersättning baserat på motpartens trafikförsäkring eller från den som orsakat skadan.

8. Hittade varor

Uthyraren ansvarar inte för egendom som finns kvar i fordonet. Du kan dock fråga om hittade varor via e-post på info@fintraveller.com eller per telefon +358400879377.

9. Bokning och betalning

a) Kunden gör en bokning via tjänsten www.fintraveller.com , betalar hyran vid bokningstillfället och en reservationsavgift/deposition på €300,00 (moms 0%) utöver hyran, som kommer att återbetalas till honom i slutet av hyresförhållandet. Endast betalning av bokningsavgift och hyra samt godkännande av hyresvillkoren bekräftar bokningen. Betalningen sker via betaltjänsten Paytrail och olika betalningsmetoder finns tillgängliga såsom betalning via internet, mobila betalningsmetoder, kortbetalning och faktura. Mer information om betalning i nästa avsnitt b.

b) Information om betalning

Paytrail är en säker betalningsmetod för dig. Vi har en betalningsinstitutslicens beviljad av Finansinspektionen. Tjänsten underhålls av Paytrail Oyj (företags-ID 2122839-7), och den är en del av Nets-familjen.

Paytrail-tjänsten för vidarebefordran av betalning vidarebefordrar din betalning till handlaren. Om ditt kontoutdrag eller kreditkortsräkning visar Paytrail Oyj har vi vidarebefordrat din betalning.

Webbutiken fungerar som marknadsförare av produkter och tjänster och som leverantör av produkter till kunden. Webbutiken tar hand om de juridiska skyldigheterna relaterade till försäljningen samt andra skyldigheter som definieras av den själv. Om du vill göra ett reklamation eller returnera en produkt ska du kontakta nätbutiken där produkten beställdes direkt.

När en webbutik använder sig av Paytrails betaltjänst kan du hitta en beskrivning av tjänsten på deras hemsida, till exempel leveransvillkor.

c) Betaltjänstleverantör

Paytrail Oyj (2122839-7) verkar som leverantör av betalningsförmedlare och i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj står som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens. Vid reklamationer ber vi dig att först kontakta leverantören av produkten.

Paytrail Oyj, företagsnummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

d) Betalningsmetoder

bankavgifter

Du kan använda alla finländska bankers betalningsknappar antingen baserat på eBanking-gränssnitten eller öppna bankgränssnitt som erbjuds av bankerna. Du kan betala med betalningsknapparna hos Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpanki, Osuuspanki, POP bank, Säästöpanki, S-banken och Ålandsbanken. Ditt kontoutdrag visar Paytrail Oyj som betalningsmottagare, vi vidarebefordrar din betalning till onlineåterförsäljaren. Från webbutiken hänvisas du direkt till din egen bank för att göra betalningen på ett säkert sätt.

Kreditkortsbetalningar

Du kan betala i webbutiken med Visa, Visa Debit, Visa Electron, Mastercard, Debit Mastercard och American Express-kort. Webbutiken använder de internationella verifieringstjänsterna Verified by Visa, Mastercard SecureCode och American Express SafeKey.

Paytrail Oyj står som mottagare av betalningen på kortfakturan och vidarebefordrar betalkortsbetalningen som kunden betalat direkt till handlaren. Kortbetalning sker med ett säkert skyddat betalningsformulär och betalkortsinformationen lagras inte i nätbutikens system.

Mobila betalningsmetoder

Mobila betalningsmetoder Pivo, MobilePay och Siirto är tjänster som fungerar i applikationen, med vilka du kan betala för onlineköp som banköverföring från ditt konto eller som kortbetalning från ditt kort genom att acceptera betalningen i respektive applikation.

Pivo accepterar också Siirto-betalningar, så du kan acceptera betalningen i alla program som stöder Siirto. Apple Pay är en tjänst som fungerar på en Apple-enhet, som gör att du kan betala för köp med ett betalkort kopplat till enheten.

Svänga

Användarvillkor finns på Pivos webbplats.

Pivos användarvillkor


MobilePay

Villkoren finns tillgängliga på MobilePays hemsida.
Villkor för MobilePay


Flytta

Villkor som gäller för överföringsbetalningar:
OP:s allmänna betalningsvillkor i euro (.pdf)
Användarvillkor för transfertjänsten hos Nordea (.pdf)


Apple Pay
Användarvillkor finns på Apples webbplats.
Användarvillkor för Apple Pay

Faktura- och avbetalningstjänster

Fakturerings- och avbetalningstjänster via Paytrail erbjuds av OP, Walley och Jousto. Walley erbjuder även ett faktura- och avbetalningsalternativ för företagskunder.

Vänligen läs de specifika villkoren för finansieringsbolaget, som du kommer att se när du accepterar betalningen. När du accepterar betalningen accepterar du även finansbolagets villkor.

Wally
Walleys allmänna fakturerings- och delbetalningsvillkor för företag (.pdf)

Walleys allmänna villkor för fakturering, kontokredit och avbetalning (.pdf)

Standard europeisk konsumentkreditinformation (.pdf)

Läs mer: walley.fi


Elasticitet

Jousto produktbeskrivning (.pdf)

Läs mer: jousto.com


OP-faktura
Villkor för OP Faktura kreditavtal (.pdf)
OP Faktura produktbeskrivning för konsumenter (.pdf)
OP Faktura produktbeskrivning för handlaren (.pdf)
Läs mer: op.fi

OP Kontokredit

OP Tililuotos villkor för kreditavtalet (.pdf)

OP Tililuoto produktbeskrivning (.pdf)

Läs mer: op.fi

Alisa Company faktura

Information om Alisa Yritylasku (fakturerings- och delbetalningstjänst riktad till företag)

10. Prissättning och deposition

a) Prissättning

Hyresavtalets prissättning är alltid veckovis och uthyraren står för prissättningen. Prissättningen kan variera med årets säsonger och kunden kan se aktuell prissättning på www.fintraveller.com . Den slutliga uppdelningen av kostnader (inklusive moms) för hyresperioden framgår vid betalning i slutet av bokningen. Utöver hyran finns tilläggstjänster som prissätts separat. Dessa listas nedan;

Prispolicy för ytterligare tjänster;

§ Resa utomlands 100,00 €/vecka (alla)

§ Husdjur/hund 70 €/vecka (endast ZKM-338 och GPF-572)

§ Barns SMS-bilbarnstol 49,00 €/vecka (alla)

§ Husvagnsgrill 15 €/hyra (alla)

§ Obegränsade kilometer under uthyrning 100,00 €/vecka (alla)

b) Deposition

Vid bokning betalar kunden en hyresdeposition på 300 € (exklusive moms) innan han hyr bilen. Eventuella merkostnader som hyresgästen ådrar sig för att ha brutit mot/inte följt villkoren i hyresavtalet, såsom att inte göra slutstädning, dras av från depositionen. Om kostnaderna som ska ersättas överstiger den betalda hyresdepositionen på 300,00 €, kommer den del av de överskjutande kostnaderna att faktureras kunden retroaktivt. Depositionen återbetalas till kunden i slutet av hyran, om bilen återlämnas ren och i gott skick enligt villkoren.

11. Bokning och avbokningsvillkor

a) Bokningen/hyran görs och betalas elektroniskt på www.fintraveller.com

b) Hyran ska avbokas senast 2 veckor innan hyresstart, så att inga kostnader debiteras. Avbokning har 14 dagars ångerrätt enligt den normala konsumentskyddslagen.

c) En reservation/hyresavtal som gjorts i god tid kan inte avbokas inom 14 dagar innan bokningen startar utan tvingande anledning, såsom t.ex. plötslig allvarlig sjukdom hos kunden. Du måste också kunna styrka den tvingande anledningen med t.ex. Om reservationen/hyran avbokas inom 14 dagar före bokningens början utan tvingande anledning, t.ex. på grund av kundens åsiktsförändring, kommer uthyraren att behålla hela den betalda hyran och endast återbetala depositionen på 300 € till kunden om. uppsägningen ingår inte i 14 dagars ångerfristen enligt konsumentskyddslagen.

12. Mervärdesskatt

Alla hyrespriser inkluderar 24 % mervärdesskatt, exklusive €300,00 reservationsavgift, som inte inkluderar mervärdesskatt.